head_bg

Katjonbyteshartskunskap

SUK6`[YHY5PWF~P7Y6}OBFH

Katjonbyteshartser används för att behandla hyperkalemi genom att påskynda kaliumförlust genom tarmen, särskilt i samband med dålig urinproduktion eller före dialys (det mest effektiva sättet att behandla hyperkalemi). Hartserna består av sammanslagningar av stora olösliga molekyler som bär fasta negativa laddningar, som löst binder positivt laddade joner (katjoner); dessa utbyts lätt med katjoner i den flytande miljön i en omfattning som beror på deras affinitet för hartset och deras koncentration.

Hartser laddade med natrium eller kalcium byter dessa katjoner företrädesvis med kaliumkatjoner i tarmen (ca 1 mmol kalium per g harts); de frigjorda katjonerna (kalcium eller natrium) absorberas och hartset plus bunden kalium passerar i avföringen. Hartset förhindrar inte bara absorption av förtärt kalium, utan det tar också upp kalium som normalt utsöndras i tarmen och återabsorberas vanligtvis.

Vid hyperkalemi kan oral administrering eller retention lavemang av ett polystyrensulfonatharts användas. Ett natriumfasharts (Resonium A) ska uppenbarligen inte användas till patienter med njur- eller hjärtsvikt eftersom natriumöverbelastning kan resultera. Ett kalciumfasharts (Calcium Resonium) kan orsaka hyperkalcemi och bör undvikas hos predisponerade patienter, t.ex. patienter med multipelt myelom, metastatiskt karcinom, hyperparatyreoidism och sarkoidos. Oralt är de mycket osmakliga, och som lavemang lyckas patienter sällan behålla dem så länge som nödvändigt (minst 9 timmar) för att utbyta kalium på alla tillgängliga platser på hartset.

C)[KCC7}[W3T36823TG)(QW

Posttid: 24-juni-2021